Tiedosta ymmärrystä

Menestyvä liiketoiminta perustuu ymmärrykseen asiakkaista, sidosryhmistä ja omasta toiminnasta suhteessa tavoitteisiin.

Menestyäkseen on ymmärrettävä:

  • Mitä asiakkaat aidosti haluavat
  • Mitä omassa toiminnassa tulee kehittää
  • Miten omasta toiminnasta viestitään tehokkaasti ja vaikuttavasti.

Insight360 Oy:n palvelut perustuvat laajoihin tutkimuksiin suomalaisten arvoista, asenteista ja kiinnostuksen kohteista. Yhdistämällä elämäntapa- ja kulutustietoa arvo- ja asennedataan syntyy uutta tietoa, josta luodaan ymmärrystä. Pelkkä tiedon kerääminen ja sen louhiminen ei riitä.

Data ei ole informaatiota, ennen kuin siitä sellaista tehdään.

Tutkimustiedosta selviää valintoja, kulutustottumuksia ja elämäntapailmiöitä, jotka kytkeytyvät ihmisten taustoissa yhteen ja selittävät heidän valintojaan. Nyt ja tulevaisuudessa.

Tunnistettavat ryhmät

Segmentointitutkimusten aineistoista voidaan selvittää ihmisten arvoja, asenteita ja arkielämää useammallakin tavalla.

Tarkasteltaessa suomalaisten mielipiteitä ja käsityksiä elämäntavoista ja kuluttamisesta yhdistelemällä arvo- ja asennedataa vaikkapa kodinhankintoihin tai päivittäistavaraostoihin syntyy kuva tekijöistä, jotka yhtäältä erottelevat ja toisaalta yhdistävät erilaisia ihmisiä.

Syntyy tarkemman tarkastelun mahdollistamia ryhmiä.

Valitussa ympäristössä muodostettua segmentointidataa (arvot, liikkuminen, kodinhankinnat, muuttaminen & remontointi, terveys, matkailu, autoilu, mediakäyttö, päivittäistavarahankinnat) voidaan yhdistää vaikkapa asiakasrekistereihin sekä rikastaa tietoa verkkokävijädatalla.

Ymmärryksestä toiminnan kehittämiseen

Insight360 Oy:n tutkimusdataa ja tietomallia hyödyntämällä voidaan pureutua tietoon, jonka synnyttämiseksi on perinteisesti suoritettu mutkikas ja aikaa vievä erillistutkimus. Olemassa olevaa tutkimustietopankkia ja erikseen kehitettyä käyttöliittymää hyödyntämällä voidaan välittömästi ratkaista useita toimintaympäristöön, jäsenkuntaan, asiakaspotentiaaliin tai jotakin rajattua aluetta koskevia, puutteellisen tiedon aiheuttamia ongelmia.

Oman toiminnan kehittäminen on näin nopeaa ja tehokasta ja välineiden käyttöönotto vaivatonta.

Tehokkaampaa ja vaikuttavampaa viestintää

Ymmärrys on hyödyllisen viestinnän edellytys. Tutkimustiedon pohjalta voidaan muodostaa hyvinkin hienojakoisia kohderyhmiä. Data osoittaa ihmisiä erottelevia ja yhdistäviä näkemyksiä ja kulutustapoja sekä oikean viestinnän kanavan.

Erilaisten elämäntapojen ja niiden muutosten ymmärtäminen mahdollistaa tavoittavan ja vaikuttavan viestin muodostamisen. Paikkatietoon sidottu tutkimustieto mahdollistaa lisäksi hyvin tarkan maantieteellisen kohdentamisen.

Sähköiset markkinontikampanjat toimivat myös oleellisena osana tutkimustiedon kartuttamisessa ja ovat sellaisenaan jatkuvasti toteutuvia markkinointitutkimuksia. Kampanjadata kytketään rikastamaan olemassaolevaa tutkimustietoa.

Tietoturvallista

Insight360 Oy ei pidä yllä henkilörekistereitä eikä käsittele missään tutkimusprosessin vaiheessa tai palvelutuotteiden toimittamisen yhteydessä henkilötietoja. Henkilöön liittyvät tiedot ovat tutkimuslaitosten sekä julkisten ja kaupallisten rekisterinpitäjien tietoturvan suojassa.

Tieto- ja henkilönsuoja ovat yhteiskunnallisesti arvokkaita asioita, joita kunnioitamme.

Tietoturva ulottuu myös prosessin viestinnälliseen osaan. Asiakkaamme toteuttaessa tutkimustietoomme perustuen kohdennettua osoitteellista markkinointia, ei henkilötietoja käsittele missään prosessin vaiheessa Insight360 Oy. Osoitteistoja käsittelevät pelkästään vastuullisille paino- ja postitustoimijat. Myöskään verkkoviestinnän hankkeissa ei  järjestelmämme kerää yksilöivää tai henkilöön johdettavissa olevaa tietoa.

Tarkka kuva suomalaisista

Insight360-tietopankki kattaa väestöllisesti edustavan tutkimustiedon 18–79-vuotiaista suomalaisista. Nuorempia ikäluokkia käsittelee erillinen Nuoriso360-tutkimusohjelma.

Segmentointitutkimusten data kerätään laajoilla ja toistuvilla kyselytutkimuksilla, jotka toteutetaan luotettujen markkinointitutkimusyritysten toimesta. Jalostetun ymmärryksen ja hyödyllisten analyysien synnyttäminen edellyttää tieteellisesti kestävää ja kaikki tilastomatematiikan reunaehdot täyttävää tiedon keräystä ja käsittelyä.

Tutkimus, tunnistus ja kohdennus

Insight360 Oy:n tutkimuksista selviää mitä suomalaiset arvostavat, kuluttavat ja mikä heitä kiinnostaa. Segmentointitutkimuspalveluja hyödyntävät suuret yritykset, julkisen sektorin yksiöt, liitot ja järjestöt sekä puolueet.

Insight360 Oy tarkastelee arvoja, asenteita ja arkielämää perustuen tunnustettuihin sosiologisiin malleihin. Ihmisten taustalla olevat tekijät syntymävuodesta muuttohistoriaan vaikuttavat valintoihin ja ennustavat todennäköisyyksiä. Ihmiset ovat yksilöitä, mutta ryhmissä ratkaisut ja mielipiteet ovat melko tarkoin ennustettavissa.