Kaikki liiketoiminta, hallinto ja järjestöelämä toimii tiedon varassa. Eroa vain on tiedon luonteessa. Hämmästyttävän suuri osa päätöksenteosta tapahtuu tiedon varassa, joka perustuu toisistaan irrallisiin uskomuksiin ja vanhaan tottumukseen.

Luulojen sijaan tutkimuspohjaisesta, ihmisten arvoja, asenteita ja kulutuskäyttäytymistä yhdistävästä tiedosta on valtavasti hyötyä palvelukehityksessä, markkinoinnissa ja myynnissä. Sellainen työ, jota kehitetään perusteltavissa olevan, tutkimuksellisen tiedon varassa, johtaa tuloksiin.

Ilmeisistä hyödyistä huolimatta tiedon myyminen ja toimittaminen asiakkaille on haastavaa. Usein joutuu huomaamaan, ettei tietoa haluta ensinkään ottaa vastaan. Jos tietoa hankitaan, sen varsinainen hyödyntäminen edellyttää tiedon toimittajalta pitkäjänteistä saattelemista.

Ongelmana liittyy tietoon sinällään.

Tutkitun tiedon ymmärtäminen edellyttää siihen liittyvien lähtökohtien ja tiedollisen rakenteen käsittämistä. Sen käyttäminen vaatii johdonmukaista ajatteluprosessia, jossa tietosisältöjen vaikutus ja hyöty hahmotetaan osana toiminnan kokonaisuutta.

Tällainen tieto on luonteeltaan aksiomaattista. Suomeksi sanottuna se perustuu tutkimuksella osoitettuihin lähtöolettamiin, joista tehdään loogisia, oikeaksi osoitettavia johtopäätöksiä.

Tiedon käyttäminen synnyttää uutta tietoa, jonka valossa itse lähtöolettamia voidaan tarkastella kriittisesti ja korjata uuden tiedon osoittamalla tavalla. Tällöin tietojärjestelmä on myös itseään korjaava.

Länsimainen tiede nojaa tällaiseen tiedon luonteeseen. Siihen voi perustua myös liiketoiminnan strateginen kehittäminen, markkinointi ja jopa mainonta.

Esimerkiksi tehokkaan verkkomarkkinoinnin rakentaminen tapahtuu tällaista tietomallia noudattaen seuraavalla tavalla:

  • Tiedostetaan selkeästi oma markkinoinnillinen tarve ja tavoite
  • markkinoinnin tarpeita varten haetaan riittävästi käyttökelpoista tietoa asiakkaista, heidän tarpeistaan ja käyttäytymisestään
  • tiedon perusteella luodaan erottuvat kohderyhmät ja heille vastaavat sisällölliset viestit
  • Toimenpiteiden kokonaisuus suunnitellaan ja rakennetaan niin, että se perustuu valittuihin lähtökohtiin ja tiedon perusteella parhaaseen ymmärrykseen kohderyhmistä
  • Toteutettua kampanjakokonaisuutta mitataan järjestelmällisesti suhteessa lähtökohtiinsa
  • Mittauksesta kertyvää tietoa käytetään toimenpiteiden optimointiin
  • Koko kampanjakokonaisuuden synnyttämää tietomassaa käytetään täydentämään ja korjaamaan lähtökohtana ollutta tietoa asiakkaista.